ALGEMENE: VOORWAARDEN BURO DE PEUTER terug

ALGEMENE VOORWAARDEN-VERKOOPSVOORWAARDEN-GEBRUIKSVOORWAARDEN-LEVERINGSVOORWAARDEN

DEFINITIES

Algemene voorwaarden worden ook verkoopsvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden of leveringsvoorwaarden genoemd

Klant: Onder het woord "klant(-en)" bedoelt Buro De Peuter alle natuurlijke- of rechtspersonen, bedrijven, instellingen en zelfstandigen die al dan niet aankopen doen, ook al registreren zij zich niet, binnen of buiten zijn/hun bedrijfs- of beroepsactiviteit(-en). 
Voor gebruiksgemak en zonder onderscheid te willen maken wordt de klant ook 'hij'  of 'gebruiker' of 'consument' genoemd

Account: de persoonlijke sectie op het 'Online Platform' met de door de gebruiker ingevoerde, of vanuit gebruikers sociale media account(s) opgevraagde, (persoons)gegevens, die door gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de dienst en die door gebruiker wordt beheerd.

Button: ofwel knop, vakje 

Dienst​:: de diensten die Buro De Peuter via het Online Platform aanbiedt, welke kenbaar zijn uit, en beschreven zijn op, het Online Platform en in deze gebruiksvoorwaarden, de mogelijkheid om online alle aangeboden artikelen te kopen en de daaraan gerelateerde aanvullende diensten. Voor daaraan gerelateerde aanvullende diensten, zoals betalingsdiensten, mailing, enz aangeboden door het Online Platform, kan Buro De Peuter gebruik maken van derde dienstaanbieders. U kunt op ieder moment worden geïnformeerd over het gebruik van dergelijk derde dienstaanbieders wanneer u gebruik maakt van onze dienst.

Derde dienstaanbieders​: een derde partij, niet verbonden aan Buro De Peuter, die bepaalde producten, diensten, applicaties of websites aanbiedt via ons Online Platform, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, betalingsdiensten of verzenddiensten. Het gebruik van dergelijke producten, diensten, applicaties of websites wordt geregeld door en valt onder de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de derde dienstaanbieder

Intellectuele eigendomsrechten​: alle rechten van intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Online platform​: de digitale omgeving van Buro De Peuter die is te benaderen via het internet en waar gebruikers middels de door Buro De Peuter ontwikkelde en aangeboden software in staat worden gesteld de Dienst af te nemen, zoals bereikbaar via onder meer www.burodepeuter.be en andere door of namens Buro De Peuter, of medewerkers/zelfstandige medewerkers van Buro De Peuter, geregistreerde top level domains, inclusief alle subdomeinen en subpagina’s daarvan, alsmede de mobiele versies van die websites, alsmede alle softwareprogrammatuur en (mobiele) applicaties waarmee de Dienst kan worden gebruikt, waaronder op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets

ALGEMENE VOORWAARDEN-VERKOOPSVOORWAARDEN-GEBRUIKSVOORWAARDEN-LEVERINGSVOORWAARDEN

Buro De Peuter richt zich tot klanten die de aangekochte producten gebruiken voor zowel beroepsmatige als vrijetijds doeleinden.  

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de dienst of het Online Platform. Door gebruik te maken van de dienst, door het Online Platform te bezoeken en/of door deze 'Algemene voorwaarden' bij het plaatsen van een bestelling te accepteren, gaat gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden is uitgesloten. De klant bevestigt hiermee dat hij niet zijn eigen verkoopsvoorwaarden zal gebruiken, dit zou tegenstrijdig zijn met de algemene verkoopsvoorwaarden van Buro De Peuter.

Buro De Peuter is te allen tijde gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen door gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op ons Online Platform te publiceren. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op het Online Platform te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal Buro De Peuter de Gebruikers hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, danwel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Gebruiker brengen tijdens het gebruik van de Dienst.

Indien de Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, heeft Gebruiker slechts de mogelijkheid de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Account te verwijderen.
De klant accepteert dat de functionaliteiten van de Dienst en het Online Platform kunnen wijzigen

Beperkingen op het gebruik van de dienst van Buro De Peuter zijn mogelijk van toepassing. Buro De Peuter heeft bijvoorbeeld het recht om uw Account te weigeren en u te beperken om te kopen op het Online Platform als u in een bepaald land woont dat niet wordt ondersteund door onze externe betalingsprovider of een land dat commercieel niet aantrekkelijk is voor Buro De Peuter. Buro De Peuter heeft ook het recht om haar Service te beperken als er voldoende reden is om aan te nemen dat u in strijd handelt in met onze Gebruiksvoorwaarden. U wordt op de hoogte gebracht van dergelijke beperkingen via mail. 

Van deze verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen.

1 – REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

1.1. Navigeren op de site

De klant kan op de site kennis nemen van de diverse producten die Buro De Peuter te koop aanbiedt. De klant kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de site zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

1.2. Registratie van een bestelling

Indien de klant een bestelling wenst te plaatsen dient hij eerst in te loggen via een reeds bestaande account met de button <Log in uw account> of dient hij zich eerst te registreren via de button <Log in nieuiwe klant>. Eénmaal dit gebeurd is kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje <Doorgaan> te klikken.

De klant is ten opzichte van Buro De Peuter volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in zijn account. Een geplaatste bestelling bindt de klant 

De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op « bestelling plaatsen » en zich vervolgens te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds in « Log in mijn Account» heeft gecreëerd. De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres en beroepsactiviteit. De klant dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene voorwaarden. Als de klant eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de klant en het leveringsadres van de producten.

De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om een overzicht van de door hem geselecteerde producten te krijgen door te klikken op de button  <Winkelwagen>. Eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens kunnen gecorrigeerd worden door op het “vuilbakje” te klikken, het product wordt verwijderd, of door het aantal aan te passen en nadien de bestelling terug te valideren door op <Update winkelwagen> te klikken. De correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant zijn bestelling definitief heeft bevestigd dit door te klikken op de knop <Bestelling plaatsen>.

Onverminderd hetgeen voorafgaat, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de klant voor bepaalde per post ontvangen handelsaanbiedingen zijn recht op de daaraan verbonden voordelen kan uitoefenen door naar de homepage van de site te gaan en te klikken op « Log in uw account». Daarna wordt een nieuwe pagina (Mijn account) geopend. De klant kiest zijn producten en plaatst ze in de winkelwagen door steeds het vakje <Bestel> te gebruiken. Eénmaal alle artikelen zijn besteld klikt hij op de button <Winkelwagen> waardoor de winkelwagenpagina wordt gteopend en op deze pagina kan hij de vernoemde voordeelcodes gebruiken door deze in te vullen naast het vakje <Actie code> die in de door hem ontvangen handelsaanbieding is vermeld, en geeft zijn bestelling op door de volgende gegevens te vermelden: de referentie(s), de gewenste hoeveelheid en de maat. Indien de voordeelcode niet door de site wordt herkend, behoudt de klant de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren onder gebruikmaking van andere bestelwijzen, met uitzondering van de site.
 

1.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de klant op « Bestelling plaatsen » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Buro De Peuter, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Buro De Peuter. In overeenstemming met het gestelde artikel 8 hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop. Buro De Peuter behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren.

Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien Buro De Peuter van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren raakten.

1.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Buro De Peuter verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van €7,5 bij een bestelling minder dan €75,00 excl.btw omvatten, alsook de verzendkosten van de levering van een backorder van €3,5.

1.5. Herroepingsrecht  van de bestelling

Bij levering van producten en/of diensten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

1.6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

1.7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig individuele specificaties of beslissingen van de klant of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen of een beperkte houdbaarheid hebben of waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. Onroerende zaken;
  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b) de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

1.8 - Overmacht

 1. In geval van overmacht is Buro De Peuter niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, natuurrampen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

2 – TECHNISCHE KENMERKEN

De technische kenmerken en specificaties van de producten staan vermeld online op productniveau. Daar al deze kenmerken ons worden voorzien door derden is Buro De Peuter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden die van kracht zijn . Buro De Peuter behoudt zich echter het recht om deze kenmerken op om het even welk moment aan te passen. In dit laatste geval wordt de klant van de wijziging op de hoogte gebracht op het moment dat deze zijn bestelling doorgeeft.

3 – VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Buro De Peuter heeft het voorbehoud van eigendom over de geleverde goederen tot complete betaling van de factuur. Alle geleverde goederen aanwezig in de bedrijfsruimtes van de klant vallen onder dit voorbehoud van eigendom, tot bewijs van complete betaling overlegd kan worden. Gedurende het gehele voorbehoud van eigendom zijn de risico’s die op zouden kunnen treden gedurende de levering voor de verantwoordelijkheid van de klant. Als een bestelling niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, dan wordt de verkoop in volledig recht ontbonden, als een berichtgeving per aangetekende brief zonder antwoord gebleven is, waarna Buro De Peuter de betreffende goederen direct op zal eisen, voor kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

4 – PRIJS

De prijzen vermeld in onze verkoopsdocumenten zijn exclusief btw of overige heffingen. Ze zijn gewaarborgd gedurende de volledige geldigheidsduur van deze documenten, onder voorbehoud van wijziging als gevolg van een drukfout of fouten die voortvloeien uit aanpassingen aan onze website. De geldende prijzen, zijn deze die op de website vermeld staan de dag van het afsluiten van de bestelling. Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld wordt op deze documenten.
Alle artikelen met BDP in de Productnummer zijn altijd onder voorbehoud van prijs.Wenst u de exacte prijs te weten, neem dan contact met ons op.

5 – BETAALVOORWAARDEN

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling te gebeuren via MultiSafePay.Het order wordt verwerkt zodra de betaling bij ons binnen is. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest te eisen tegen de interestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 75€ onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

6 – PRODUCTEN

De producten die door Buro De Peuter aangeboden worden, beantwoorden aan de geldende Belgische normen en wetgeving.

Buro De Peuter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die voorkomen omdat de aankoper de producten misbruikt of omdat de producten in de handen van kinderen of onverantwoordelijke personen terechtkomen. De klant dient de aangekochte producten enkel te gebruiken voor beroepsmatige -en/of vrijetijds doeleinden.

Buro De Peuter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die op gebonden websites verschijnt en die toegankelijk is via een link vanuit onze website.

7 – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Garantie

Naast de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (art. 1649 bis e.v. B.W.), hanteert Buro De Peuter de geldende fabrieksgaranties van de betreffende producten. Behoudens specifieke vermelding, vallen de verpakkings- en verzendkosten van de terugname en de nieuwe verzending ten laste van de klant. De conventionele garantie is niet van toepassing in volgende gevallen: bij materiaal voorzien van een uiterste verbruiks- of houdbaarheidsdatum; bij abnormaal of niet conform gebruik van het materiaal ten opzichte van de meegeleverde gebruiksaanwijzing,

7.2. Aansprakelijkheid

Voor zover Buro De Peuter niet in staat zou zijn om op grond van een wettelijke bepaling zich van zijn volledige verantwoordelijkheid los te maken, zal de verantwoordelijkheid van Buro De Peuter zich in elk geval beperken tot schade die rechtstreeks voortvloeit uit een fabricagefout en bijgevolg voorzien kon worden bij het ondertekenen van een contract en beperkt is tot het bedrag waarvoor Buro De Peuter verzekerd is. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inkomstenderving, schade voortvloeiend uit verlies in de ruime betekenis van het woord en/of alle andere vormen van directe of indirecte schade van welke aard ook. Buro De Peuter kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor schade die niet verbonden is aan het product en/of voor niet-conceptuele gebreken die van een externe factor afhangen en dus totaal niks met Buro De Peuter te maken hebben, ongeacht het feit of de fout wel of niet bij de klant ligt. Als het materiaal geen fouten eigen aan het product of beschadigingen ten gevolge van externe factoren vertoont en Buro De Peuter verantwoordelijk gesteld werd voor de vastgestelde schade, zullen de vooraf geciteerde aansprakelijkheidsbeperkingen toegepast worden. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik en het onderhoud van het materiaal en de programmatuur conform de instructies en de aanbevelingen van de leverancier of de fabrikanten. De klant is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de geldende reglementering, voornamelijk inzake veiligheid. Buro De Peuter is in geen geval aansprakelijk voor de ontevredenheid van de klant ten opzichte van het gekochte product, zelfs niet indien Buro De Peuter kennis had van de verwachtingen.

8 – KLACHT – TERUGZENDING

Iedere klacht met betrekking tot een gebrek of duidelijke fabricagefout of transportschade of mancos dienen door de klant onmiddellijk bij aankomst van de goederen schriftelijk/of  via mail  te worden vermeld aan Buro De Peuter.

Retour sturen van goederen kan enkel na overleg met Buro De Peuter en na ontvangst van een schriftelijk of e-mail akkoord van Buro De Peuter.

Wanneer u van Buro De Peuter een akkoord heeft ontvangen voor een retour, dan geeft Buro De Peuter de opdracht aan de transporteur de goederen terug op te halen op, wanneer er niemand aanwezig is of het pakket is niet bekend op het adres dan brengen wij de transpostkosten in rekening en moet u een nieuwe opdracht plaatsen. Totdat wij de goederen retour hebben ontvangen , bent u er zelf verantwoordelijk voor. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor deze goederen tijdens het transport naar ons. Wij bieden u slechts de mogelijkheid om uw retouren  via de vervoerder mee terug te sturen. Bij verkeerd bestellen door de klant wordt er €12,50 per orderregel aangerekend voor het ophalen en terugzenden.

Bij overige klachten waarvoor u een akkoord van retour heeft ontvangen van Buro De Peuter, worden er geen kosten aangerekend.

Meldings- en reclamatietermijnen : manco op levering – 4 werkdagen, foutief geleverde producten – 8 werkdagen, schade bij aflevering – 4 werkdagen, defecte goederen – pakbonregisstratie van 1 jaar, verkeerd bestelde goederen – 8 werkdagen.

Indien een product niet volledig is, of de zending afwijkt van hetgeen is afgesproken, dan kunnen wij deze niet aanvaarden. In geen geval heeft u dan recht op een creditnota;

9 – UITVOERING VAN DE BESTELLING/ LEVERTIJDEN EN BEZORGING

Op werkdagen voor 17,00 u besteld, bezorging de volgende dag (onder voorbehoud, mits voorradig). Voor alle artikelen met BDP in de artikelcode geldt een andere levertermijn. Deze kan steeds worden opgevraagd schriftelijk of telefonisch na plaatsing van de bestelling.

Standaard wordt uw bestelling geleverd per koerier, door Buro De Peuter zelf of één van zijn medewerkers.

Levering is gratis vanaf een orderwaarde van €75,00,exclusief btw.
Transportkosten bij een orderwaarde lager dan €75,00 excl. btw, rekenen wij €7,50 aan.

Bovengenoemde prijzen zijn excl. Btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad. Levertijden zijn altijd indicatief en geheel vrijblijvend.Vertraagde levertermijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Deelleveringen zijn toegestaan.

10 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER INZAKE

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het beheer van de persoonlijke gegevens van de klant door Buro De Peuter - Burchtstraat 7-A002 - 2200 Herentals - BTW: BE 0502.673.596 gebeurt door de verantwoordelijken voor verwerking.

Verantwoordelijken voor de verwerking, heeft als doel: de aanvaarding en behandeling van de bestelling, kredietverlening, realisatie van statistieken en testen, veiligheid verbeteren door u te beschermen tegen oplichting en ander misbruik, de kwaliteit van onze services verbeteren en nieuwe services ontwikkelen, analyses en metingen uitvoeren om inzicht te krijgen in hoe onze services worden gebruikt, een globaal beheer van de klantenrelaties en commerciële informatieverstrekking i.v.m. productpromoties en diensten van handelspartners. De klant heeft te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien of te wijzigen.
De klant mag zich op ieder moment verzetten tegen de verstrekking van deze gegevens door een e-mail: info@burodepeuter.be of een aangetekende brief: Buro De Peuter, Burchtstraat 7-A001, 2200 Herentals te sturen met volgende mededeling: “Ik verzet mij tegen de communicatie van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op directe marketingdoeleinden”.
Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard kunnen worden bekomen bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.

De klant behoudt ook de mogelijkheid om zijn gegevens definitief te laten verwijderen te allen tijde.
Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over de toegang tot of het verwijderen van je opgeslagen gegevens, contacteer ons dan per e-mail info@burodepeuter.be of aangetekende brief: Buro De Peuter, Burchtstraat 7-A002, 2200 Herentals

10.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van de op de site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft recht tot toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Tenslotte kan Buro De Peuter ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de klant handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van Buro De Peuter mogen worden medegedeeld, tenzij de klant zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de klant de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door achteraf zijn verzet per brief of per mail te verzenden, overeenkomstig de bovenstaande paragraaf.

10.2. Cookies

De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de klant wordt opgeslagen. Cookies hebben tot doel vorige bezoeken van de klant aan de site te signaleren. Ze worden door Buro De Peuter bovendien gebruikt om de aan de klant voorgestelde dienst te verpersoonlijken.

Het staat de klant vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de klant niet langer de mogelijkheid om de dienst die Buro De Peuter via de site aanbiedt, te verpersoonlijken.

10.3. Webbanners

Bepaalde webpagina's van de site bevatten soms elektronische afbeeldingen of "webbanners", waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld. Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclames te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze banners worden verkregen, maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina's van de site, teneinde de gebruikers van de site beter te bedienen.

11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Buro De Peuter verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de webdiensten www.burodepeuter.be.

Buro De Peuter behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken (wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in Belgisch recht omzet). Alle zowel visueel als sonoor gebruikte merknamen, teksten, commentaren, naslagwerken, illustraties en afbeeldingen die op de site Buro De Peuter worden weergegeven zijn beschermd door een copyright en door alle toepasbare  reglementeringen die betrekking hebben op het intellectueel  eigendomsrecht, in de breedste betekenis van het woord. Ze zijn het volledige eigendom van Buro De Peuter en zijn partners.

Iedere reproductie of kopie, geheel of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing en kan een burgerlijke of strafrechterlijke verantwoordelijkheid tot gevolg hebben. Buro De Peuter verbiedt u om dieptelinks (‘deep linking’), inkaderingen (‘framing’) of hypertekst-links te maken naar haar homepage. Het volledig of gedeeltelijk kopiëren van de catalogus van Buro De Peuter is strikt verboden. Hoewel Buro De Peuter de grootste zorg heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar site, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. Buro De Peuter kan de meegedeelde informatie ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Buro De Peuter zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen te voorkomen. De site van Buro De Peuter bevat links naar andere sites. Buro De Peuter kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor virussen.

De huidige voorwaarden zijn een aanvulling van de voorwaarden die op de site vermeld staan. Buro De Peuter behoudt zich het recht om deze huidige voorwaarden ten alle tijde aan te passen en/of aan te vullen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

12 – TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd. Al onze prijzen worden in euro aangegeven en zijn exclusief btw.

 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

De garantie van een efficiënte dienst na-verkoop:

Een groep van professionele technici staat tot uw dienst en zal steeds trachten een oplossing te zoeken voor uw problemen gedurende de gehele garantieperiode en zelfs erna. Heeft u nog vragen of wenst u extra informatie? Contacteer ons op 014/21 42 42  of info@burodepeuter.be.

 

 

____________________________________________

 

 

 

Alle prijzen zijn excl. BTW, Reprobel, Bebat, Auvibel en Recupel
 

                                                      
        

CONTACT
Tel:
Fax:
Email: info@burodepeuter.be
KvK